Biodiversity Protection in European Union Agriculture

Karol Kociszewski

Kociszewski, Karol
Biodiversity Protection in European Union Agriculture
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013, vol.13(28), nr 4, s. 76-86