Pozycja konkurencyjna handlu zagranicznego sektora rybnego w krajach Unii Europejskiej

Krzysztof Hryszko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Hryszko, Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy)
Pozycja konkurencyjna handlu zagranicznego sektora rybnego w krajach Unii Europejskiej
Competitive Position of the Fish Sector’s Foreign Trade in the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 2, s. 124-133

Słowa kluczowe

handel zagraniczny ryby i owoce morza konkurencyjność

Key words

foreign trade fish and seafood competitiveness

Streszczenie

Artykuł przedstawia pozycję handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami w poszczególnych krajach Unii Europejskiej na tle handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi ogółem. Ocenie poddano konkurencyjność handlu sektora rybnego względem innych branż oraz przedstawiono zmiany jakie zaszły w tym zakresie w latach 2003-2014.

Abstract

The paper presents an assessment of the position of Polish foreign trade in fish and sea food and their derivatives on the markets of particular EU countries in the view of the total Polish trade in agri-food products. The assessment concerns the competitiveness of the Polish fish industry versus other branches and also the changes over the period of 2003-2014.