Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech

Dorota Janiszewska1, Luiza Ossowska2
1, 2 Politechnika Koszalińska
Janiszewska, Dorota (Politechnika Koszalińska)
Ossowska, Luiza (Politechnika Koszalińska)
Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech
Diversification of Agricultural Function in Countries of the European Union Based on Selected Indicators
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 2, s. 134-144

Słowa kluczowe

rolnictwo zróżnicowanie kraje Unii Europejskiej

Key words

agriculture diversification countries of European Union

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania rozwoju funkcji rolniczej krajów Unii Europejskiej w latach 2005 oraz 2013 na podstawie wybranych cech. Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji rolniczej wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. Do analizy przyjęto następujące cechy: średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych, pogłowie zwierząt w LSU na 100 ha użytków rolnych oraz udział gospodarstw o powierzchni do 5 ha w ogólnej liczbie gospodarstw. W wyniku zastosowania metody miernika syntetycznego podzielono badane kraje na trzy klasy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, pomimo iż nie ma znaczących różnic biorąc pod uwagę przynależność analizowanych krajów UE do poszczególnych klas można zauważyć znaczne różnice pomiędzy rokiem 2013 a 2005 w zakresie wartości analizowanych wskaźników.

Abstract

The aim of this research is an assessment of agricultural function differentiation in the European Union countries in 2005 and 2013 based on selected indicators. The diversification of agricultural function was determined using the synthetic indicator. The following indicators were used in the analysis: average area of agricultural holding; the share of arable land in utilised agricultural area; grazing livestock density in LSU per 100 hectares of utilised agricultural area; the share of agricultural holdings with the area up to 5 hectares in all agricultural holdings. The research shows, that even though there are no major differences when taking under consideration EU countries class appurtenance, there are significant differences in the values scope of analyzed indicators between the years 2005 and 2013.