Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE

Agata Grużewska1, Marek Gugała2, Sylwia Paprocka3, Krystyna Zarzecka4
1, 2, 3, 4 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grużewska, Agata; ORCID: 0000-0003-3786-4016 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Gugała, Marek; ORCID: 0000-0001-5048-3432 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Paprocka, Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zarzecka, Krystyna; ORCID: 0000-0002-7792-6448 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE
The Importance of Production and Consumption of Potato and Oilseed Rape in Poland and Selected EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 2, s. 86-93

Słowa kluczowe

ziemniak rzepak spożycie produkcja

Key words

potato oilseed rape consumption production

Streszczenie

W pracy przedstawiono wybrane elementy dotyczące produkcji oraz wykorzystania ziemniaka i rzepaku w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Są to dwie bardzo ważne rośliny rolnicze ze względu na zmieniającą się produkcję i duże walory konsumpcyjne. W opracowaniu wykorzystano dane dotyczące areału uprawy, plonów i zbiorów oraz zmieniającego się w naszym kraju spożycia tych gatunków na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jednocześnie wartości te odniesiono do wybranych krajów w Unii Europejskiej. Wykazano, że powierzchnia uprawy i zbiory ziemniaka zarówno w kraju jak i w Europie maleją, a plony zwiększają się. Natomiast w zakresie rzepaku areał uprawy, plony, zbiory i spożycie oleju rzepakowego zarówno w Polsce jak i krajach unijnych ulegają zwiększeniu.

Abstract

The paper presents selected aspects of potato and oilseed rape production and use in Poland and European Union countries. These two crop plants are very important due to changing production and marked consumption-related value. The paper is based on data pertaining to the area under these crops, their yields and harvests, and changing consumption of these species in Poland over the last 25 years. Also, these figures were compared to values in selected European Union countries. It was demonstrated that the area under the potato and potato harvests have been on the increase both in Poland and Europe. Oilseed rape area, yields, harvests and rapeseed oil consumption are increasing, too.