Wpływ wykształcenia kierownika na konkurencyjność gospodarstw rolnych

Anna Nowak1, Tomasz Kijek2
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nowak, Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kijek, Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wpływ wykształcenia kierownika na konkurencyjność gospodarstw rolnych
Effect of the Education of the Manager on the Competitiveness of Farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 1, s. 116-124

Słowa kluczowe

konkurencyjność gospodarstwa rolne kapitał ludzki poziom wykształcenia

Key words

competitiveness farms human capital level of education

Streszczenie

Niniejsze opracowanie jest próbą wypełnienia luki poznawczej w zakresie wpływu kapitału ludzkiego na konkurencyjność gospodarstw rolnych. Najbardziej mierzalną cechą kapitału ludzkiego jest wykształcenie, stąd też za cel niniejszego opracowania przyjęto ocenę wpływ poziomu wykształcenia kierownika na konkurencyjność towarowych gospodarstw rolnych. Badania zrealizowano na podstawie danych rachunkowych z towarowych gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN z lat 2010-2012. Wyniki badań wskazują na istnienie przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych zarządzanych przez kierowników dysponujących wykształceniem wyższym względem podmiotów kierowanych przez rolników bez wykształcenia wyższego. Badania wykazały również przewagi konkurencyjne w zakresie produktywności ziemi, technicznego uzbrojenia ziemi i pracy w gospodarstwach rolnych z kierownikiem posiadającym wykształcenie rolnicze w porównaniu do tych, gdzie kierownik takiego wykształcenia nie posiadał.

Abstract

This paper is an attempt at filling the cognitive gap in the effect that human capital has on farms competitiveness. Education is the most measurable characteristic of human capital so the purpose of this paper is evaluating the effect of the manager’s level of education on the competiveness of the commercial farms. The surveys were carried out based on accounting data provided by commodity farms participating in the Polish FADN in 2010-2012. The outcomes indicate a competitive advantage of farms run by managers who completed higher education over entities run by farmers without higher education. Surveys also demonstrated a competitive advantage to the extent of land productivity, equipment of land with technical facilities and labour on farms run by managers with higher education in comparison to farms whose managers had no such education.