Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015

Jacek Skudlarski1, Piotr Chibowski2, Waldemar Izdebski3, Roman Krygul4, Oksana Makarchuk5, Svetlana Zaika6, Stanisław Zając7
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2, 3 Politechnika Warszawska, 4 Lviv National Agrarian University, Dublyany, Ukraina, 5 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina, 6 Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina, 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Skudlarski, Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Chibowski, Piotr (Politechnika Warszawska)
Izdebski, Waldemar (Politechnika Warszawska)
Krygul, Roman (Lviv National Agrarian University, Dublyany, Ukraina)
Makarchuk, Oksana; ORCID: 0000-0002-5997-5879 (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
Zaika, Svetlana (Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina)
Zając, Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015
Changes in the Technical Equipment of Agricultural Enterprises in Ukraine in the Period of 2000-2015
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 1, s. 182-194

Słowa kluczowe

mechanizacja rolnictwa rolnictwo Ukraina

Key words

mechanization of agriculture agriculture Ukraine

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza zmian stanu wyposażenia ukraińskiego rolnictwa w wybrane środki mechanizacji do produkcji roślinnej w latach 2000-2015. Analizy ograniczono do ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych. W przygotowaniu opracowania wykorzystano materiały statystyczne Państwowej Służby Statystyki Ukrainy (UKRSTAT) oraz dostępną literaturę przedmiotu. Przemiany jakie nastąpiły w rolnictwie Ukrainy spowodowały znaczne uszczuplenie bazy technicznej przedsiębiorstw rolnych. Jednocześnie znacznie wzrosła powierzchnia UR przypadająca na ciągniki rolnicze oraz powierzchnia upraw w przeliczeniu na jedną maszynę do zbioru. Istotnym problemem z którym boryka się ukraińskie rolnictwo jest znaczne zużycie techniczne, moralne i ekonomiczne parku ciągnikowo- maszynowego w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

Abstract

The purpose of the article was the analysis of the change in the equipment of Ukraine's agriculture in selected means of mechanization of plant growing in the period of 2000-2015. The analysis is limited of tractors, combine harvesters, machines for harvesting potatoes and sugar beet. By preparing the article, data of the State Statistics Service of Ukraine was used, as well as available publications. The changes that have occurred in the agriculture of Ukraine caused significant on depletion of the technical base of agricultural enterprises. At the same time, the area of agricultural land for one tractor and the sown area for one machine increased significantly. One of the important problems facing the Ukrainian agriculture is considerable technical, moral and economical wear and tear of the machinery and tractor fleet in households and enterprises.