Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie

Andrzej Czyżewski1, Jakub Staniszewski2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Staniszewski, Jakub; ORCID: 0000-0001-8074-0911 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie
Labor Productivity as a Premise to Restructure Employment in Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 1, s. 31-42

Słowa kluczowe

zmiana strukturalna rolnictwo shift-share restrukturyzacja Unia Europejska

Key words

structural change agriculture shift-share restructuring European Union

Streszczenie

Poprawę wydajności pracy w rolnictwie można osiągnąć m.in. poprzez zmianę struktury (restrukturyzację) zatrudnienia, polegającą na zwiększaniu udziału typów produkcyjnych, gdzie czynnik jest wydajniej wykorzystywany. Dla poparcia tej tezy dokonano dekompozycji wzrostu wydajności pracy w rolnictwie krajów UE, w latach 2005-2013, z zastosowaniem metody shift-share. Wyniki badań wskazują, że większą dynamiką struktury zatrudnienia cechowały się nowe kraje członkowskie. Zmiany polegały głównie na spadku znaczenia produkcji mieszanej na rzecz upraw polowych. W krajach takich jak Litwa, Bułgaria, Cypr i Łotwa na znaczeniu zyskiwały typy produkcji o ponadprzeciętnej wydajności pracy. Ponadto na Łotwie i w Danii większe znaczenie w wykorzystaniu czynnika pracy zyskiwały typy gospodarstw cechujące się ponadprzeciętnym przyrostem wydajności pracy. Częstsze były jednak zmiany zachodzące w kierunku odwrotnym.

Abstract

Improvement in agricultural labour productivity can be achieved, among others, by the change in the employment structure, based on increase in the share of types of farming, where labour productivity is higher. To support this thesis, decomposition of labour productivity growth in the agriculture sector of EU countries, in years 2005-2013 has been carried out, using the shift-share method. Research results shows that the new Member States are more dynamic in this respect. The changes mainly meant a switch from a mixed production to a field cropping. In countries such as Lithuania, Bulgaria, Cyprus and Latvia, the production in the farming types of above-average productivity was increasing. In Latvia and Denmark, the share of employment in sectors with higher productivity growth was increasing. However, changes in the opposite direction were more common.