Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych

Małgorzata Kosicka-Gębska1, Jerzy Gębski2, Maria Jeznach3, Katarzyna Kwiecińska4, Agnieszka Tul Krzyszczuk5
1, 2, 3, 4, 5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kosicka-Gębska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-2043-7627 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gębski, Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jeznach, Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kwiecińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-9540-0212 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tul Krzyszczuk, Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych
Comparative Characteristics of the Purchasing Behavior of Polish Consumers of Meat on the Background of International Comparisons
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 1, s. 95-105

Słowa kluczowe

mięso wieprzowina wołowina drób zachowania konsumenckie miejsce zakupu

Key words

fresh meat pork beef poultry consumer behavior place of purchase

Streszczenie

Mięso jest jednym z podstawowych produktów żywnościowych, który we współczesnych czasach wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony docenia się jego walory odżywcze, a szczególnie zawartość pełnowartościowego białka, związków mineralnych i witamin. Z drugiej strony uważa się, że jego nadmierne spożycie może przyczynić się do powstawania chorób cywilizacyjnych. Celem artykułu była analiza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa świeżego ogółem, mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w Polsce na tle wybranych przykładów pochodzących z innych krajów. Szczególną uwagę zwrócono na wybór miejsca zakupu, ocenę częstotliwości nabywania, a także na czynniki determinujące wybór poszczególnych rodzajów mięs przez konsumentów. Oceniono również wpływ producenta na podejmowanie decyzji przez konsumentów o zakupie mięsa. Stwierdzono, że w Polsce, niezależnie od rodzaju mięsa, wzrasta popularność specjalistycznych sklepów mięsnych, czego nie odnotowuje się w innych krajach. Przeprowadzona analiza asocjacji dowiodła, że polscy konsumenci podejmując decyzje o nabyciu mięsa zwracają przede wszystkim uwagę na jego cenę, wygląd ogólny oraz barwę.

Abstract

Meat is one of the basic foodstuffs, which in modern times arouses a lot of controversy. On the one hand, appreciates its nutritional values, especially the content high in protein, minerals and vitamins. On the other hand, it is considered that the excessive intake can contribute to the formation of civilization diseases. The aim of the article was to analyze the purchasing behavior of Polish consumers of fresh meat in general and pork, poultry and beef. Particular attention was paid to the choice of the place of purchase, the evaluation of the frequency of purchase, as well as the factors determining the choice of different types of meat by consumers. Also evaluated the impact of the manufacturer's decision-making by consumers purchase meat. It was found that regardless of the type of meat, increases the importance of specialist butcher shops. The analysis of association proved that consumers are making decisions about the purchase of meat draw attention primarily on its price, overall appearance and color.