Krajowe systemy zapewnienia jakości żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej

Julian Krzyżanowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzyżanowski, Julian; ORCID: 0000-0001-6418-154X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Krajowe systemy zapewnienia jakości żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej
National Systems of Assuring Food Quality in Selected EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 2, s. 136-143

Słowa kluczowe

systemy jakości żywność Polska Unia Europejska

Key words

quality systems food Poland European Union

Streszczenie

Celem opracowania jest próba wykazania, że w warunkach polskich możliwe jest zbudowanie jednego narodowego (krajowego) systemu jakości. Jeden system jakości powodowałby lepszą jego rozpoznawalność dla wszystkich uczestników rynku, ułatwiłby szersze uczestnictwo w systemie dla podmiotów krajowych i w przyszłości zagranicznych. Zapobiegał by też chaosowi informacyjnemu. Jeden krajowy system zapewnienia jakości żywności jest powszechny w krajach Unii Europejskich. Przedstawienie zrębów systemu jakości w niektórych państwach UE jest dodatkowym, a właściwie pierwotnym celem artykułu.

Abstract

The aim of this paper is to demonstrate that it is possible in Polish conditions to create one national quality system. One system allows for better recognition for all market stakeholders. It enables broader participation in the system for national and in future foreign entities. Such system also prevents an information chaos. A single system also common in the EU countries. Presentation of the foundations of the system in some EU countries is both the additional and actually a primary objective of this article.