Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej

Luiza Ossowska1, Dorota Janiszewska2
1, 2 Politechnika Koszalińska
Ossowska, Luiza (Politechnika Koszalińska)
Janiszewska, Dorota (Politechnika Koszalińska)
Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej
Situation on the Labour Market in Rural Areas of the EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 2, s. 176-185

Słowa kluczowe

rynek pracy obszary wiejskie państwa Unii Europejskiej

Key words

labor market rural areas European Union countries

Streszczenie

Celem badań jest omówienie zróżnicowania państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych wskaźników z zakresu rynku pracy obszarów wiejskich. Dane liczbowe pochodzą z 2015 roku (porównawczo z 2013 roku). Badanie przeprowadzono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: udział osób zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności w wieku 20-64, udział osób bezrobotnych w wieku 15-74 w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo, udział osób bezrobotnych w wieku 15-24 w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo oraz produktywność pracy. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na pięć grup.

Abstract

The main objective of this article is to discuss the diversity of European Union countries based on selected indicators of labour market in rural areas. Presented data come from 2015 (in comparison with 2013). The analysis was conducted using the cluster analysis. The following diagnostic features were used for the analysis: employment persons as a share of total 20-64 y. o. population, unemployment rate for the age group 15-74 in total active population, youth unemployment rate for the age group 15-24 in total active population and labour productivity. As a result of the cluster analysis examined regions were divided into five groups.