Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po integracji z UE

Marta Guth1, Katarzyna Smędzik-Ambroży2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Guth, Marta; ORCID: 0000-0001-9332-1193 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Smędzik-Ambroży, Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po integracji z UE
Resources and Sustainable Development of Agriculture in Poland after Integration with the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 101-110

Słowa kluczowe

zasoby rozwój zrównoważony indywidualne gospodarstwo rolne

Key words

resources sustainable development individual farms Poland

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy na obszarach różniących się uwarunkowaniami zasobowym dla rozwoju rolnictwa indywidualnego, związanymi z tradycyjnymi czynnikami wytwórczymi, czyli ziemią, kapitałem i pracą, po integracji Polski z UE występowały różnice w zakresie zrównoważenia ekonomicznego i środowiskowego indywidualnych gospodarstw rolnych. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2004-2014, podmiotowy dotyczył indywidualnych gospodarstw rolnych, prowadzących rachunkowość rolną FADN, nieprzerwanie w całym okresie badawczym (4224 gospodarstwa), zaś przestrzenny dotyczył poszczególnych województw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Zastosowano analizę dynamiki i struktury oraz aglomeracyjną analizę skupień metodą Warda z wykorzystaniem odległości euklidesowej. Udowodniono, że w indywidualnych gospodarstwach FADN z obszarów różniących strukturą agrarną rolnictwa indywidualnego, występowały różnice w zakresie zrównoważenia ekonomicznego i środowiskowego gospodarstw rolnych.

Abstract

The study attempts to answer the question of whether there are differences in the economic and environmental sustainability of individual farms from areas which differ in conditions of resources for individual agriculture after Poland's integration with the EU. The research covered the years 2004-2014, individual FADN farms from each region in Poland, with special consideration of the Wielkopolska region. Research methodologies that were used include: the analysis of dynamics and structure; Ward method of agglomeration analysis by. It has been shown that in the clusters of regions which differ in agrarian structure, differences in economic and environmental sustainability for individual farms can also be found.