Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE

Piotr Bórawski1, Magdalena Kowalska2
1, 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bórawski, Piotr; ORCID: 0000-0002-6616-7140 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Kowalska, Magdalena; ORCID: 0000-0001-9386-7110 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE
Changes in Production and Consumption of Milk and Dairy Products in Poland Compared with Other European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 17-28

Słowa kluczowe

produkcja konsumpcja mleko kraje UE Polska

Key words

production consumption milk EU countries Poland

Streszczenie

W pracy analizie poddano produkcję, pogłowie oraz konsumpcję mleka w Polsce na tle krajów UE. Po integracji Polski w UE produkcja uległa zwiększeniu podczas gdy pogłowie zmniejszyło się. Było to wynikiem koncentracji chowu krów mlecznych oraz wypadaniu z rynku gospodarstw o małej skali produkcji mleka. W analizie wyników badań wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Ponadto opracowano prognozę, z której wynika, że produkcja mleka i wydajność mleczna krów będą rosły, a obsada krów będzie malała. Badania dowodzą również wzrostu bilansowej konsumpcji mleka z 195 litrów na osobę w roku 2000 do 219 litrów w roku 2016.

Abstract

The study analyzed production, population and milk consumption in Poland against the other EU countries. After Poland's integration into the EU, production increased while the population decreased. This was due to the concentration of dairy cows and the drop in small-scale farms. Tabular, graphical, and descriptive methods were used in the analysis. In addition, a forecast was made to show that milk production and milk yield of cows will increase and cow stocking will decrease. Studies also show an increase in the milk consumption balance from 195 liters per capita in 2000 to 219 liters in 2016.