Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej

Elżbieta Brągiel1, Bogusław Ślusarczyk2
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2 Uniwersytet Rzeszowski
Brągiel, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-7393-1381 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
Ślusarczyk, Bogusław; ORCID: 0000-0003-0567-8470 (Uniwersytet Rzeszowski)
Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej
Trends on the European Organic Food Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 29-38

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne produkcja ekologiczna rynek produktów ekologicznych zrównoważony rozwój Unia Europejska Europa

Key words

organic farming ecological production market of organic products sustainable development European Union Europe

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza wielkości sprzedaży i konsumpcji produktów ekologicznych oraz trendów występujących na tym rynku w poszczególnych krajach Europy a zwłaszcza UE. Podstawę analizy stanowiły dane IFOAM i FIBL z lat 2000-2015, a także zagraniczna i krajowa literatura przedmiotu. Sformułowano wnioski końcowe: większy wzrost wielkości sprzedaży produktów ekologicznych na przestrzeni omawianych piętnastu lat odnotowuje się w Europie niż w grupie krajów UE. Najwyższą sprzedaż produktów ekologicznych w 2014, 2015 roku osiągnęły Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Szwajcaria. Na przestrzeni lat 2005-2014 różnica w wydatkach na żywność ekologiczną na jednego mieszkańca UE w porównaniu do całej Europy powiększała się z każdym rokiem. Biorąc pod uwagę rosnący udział produktów ekologicznych w strukturze spożycia współczesnych społeczeństw należy prowadzić szeroko zakrojone badania na ten temat.

Abstract

The aim of the article is to analyze the size of sales, consumption of organic products and trends observed on the organic food market in individual European countries – especially in the EU. The basis for the analysis was IFOAM and FIBL data from the years 2000-2015, as well as foreign and domestic literature of the subject. The following final conclusions were drawn: a greater increase in the volume of sales of organic products over the determined fifteen years is observed in Europe than in the group of countries in the European Union. The highest sale of organic products in 2014 and 2015 was achieved by Germany, France, United Kingdom, Italy and Switzerland. Over the years 2005-2014, the difference in expenditure on organic food per capita in the EU in comparison to the whole of Europe has grown every single year. Taking into account the growing share of organic products in the consumption structure of modern societies, extensive research on this subject should be conducted.