Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie

Krystyna Zarzeczna1, Agata Grużewska2, Marek Gugała3, Anastasiia Yatsyshyn4
1, 2, 3 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 4 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zarzeczna, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Grużewska, Agata; ORCID: 0000-0003-3786-4016 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Gugała, Marek; ORCID: 0000-0001-5048-3432 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Yatsyshyn, Anastasiia (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie
Production and Quality of Table Potato in the Opinion of Consumers in Poland and Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 308-318

Słowa kluczowe

ziemniak spożycie produkcja preferencje konsumenckie

Key words

potato consumption production consumer preferences

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego w 2014 roku na terenie Ukrainy, w mieście Łuck i Polski, w mieście Biała Podlaska. W badaniach uczestniczyło 100 osób pochodzących po połowie z Ukrainy i Polski. Kwestionariusz ankietowy zawierał dwanaście pytań, w tym dziesięć pytań zamkniętych i dwa, w których trzeba było wybrać 2-3 warianty odpowiedzi. Badania przeprowadzono anonimowo, uwzględniając pięć przedziałów wiekowych respondentów. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazała, że większość ankietowanych uprawiało ziemniak w swoim gospodarstwie. W Polsce największa liczba respondentów stwierdziła, że spożywają bulwy ziemniaka 1-2 razy w tygodniu, mieszkańcy Ukrainy preferowali spożywanie 3-4 razy w tygodniu, a preferowaną formą w obu krajach były ziemniaki gotowane z wody. Bulwy do celów konsumpcyjnych pochodziły z własnej produkcji oraz kupowane były głównie na bazarze. Większość ankietowanych Polaków interesowała się krajem pochodzenia kupowanych ziemniaków oraz etykietą na opakowaniu. Na decyzje zakupowe mieszkańców Ukrainy wpływała głównie cena, a opakowanie miało najmniejsze znaczenie. Ankietowani pochodzący z obu krajów najbardziej doceniali w ziemniaku dobre walory smakowe, ponadto oczekiwali bulw o dobrej jakości kulinarnej i o dobrym wyglądzie zewnętrznym. Zdecydowanie mniejsze wymagania ankietowanych dotyczyły „bogatej” w informacje etykiety i przystępnej ceny.

Abstract

The paper presents results of survey research conducted in Łuck (Ukraine) and Biała Podlaska (Poland) in 2014. A total of 100 people, half of them Polish and the other half Ukrainian, were interviewed in the study. They were asked twelve questions, including ten open-ended questions and two questions which had 2-3 answers to choose from. The survey was anonymous and was carried out in five age groups. Analysis of the answers demonstrated that most respondents grew their own potatoes. The majority of Polish respondents said they consumed potatoes once or twice per week, Ukrainians eating them three or four times per week. In both countries, the preferred consumption form was boiled potatoes. Tubers for consumption were produced by the respondents or were purchased, mainly at the market. The majority of Poles wanted to know the country of origin of the potatoes they wanted to buy. Also, they were interested in the label attached to the package of the potatoes. Ukrainians predominantly made their decisions based on the price, the labelling being the least important. Respondents from both countries paid the greatest attention to potato flavour; they expected potatoes to be characterised by good cooking quality and appealing external appearance. They were by far less interested in an informative label and affordable price.