Kapitał ludzki w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie

Katarzyna Brodzińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Brodzińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-1329-2391 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Kapitał ludzki w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie
Human Capital in Regard to Intellectual Capital in Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 39-48

Słowa kluczowe

kapitał ludzki kapitał intelektualny rolnictwo

Key words

human capital intellectual capital agriculture

Streszczenie

Kapitał ludzki jest zasadniczym elementem kapitału intelektualnego. W rolnictwie kapitał ludzki ogranicza się do właścicieli gospodarstw rolnych i najbliższych członków rodziny, w tym potencjalnych następców. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki kapitału ludzkiego w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie oraz analiza wybranych cech pozwalających na jego ocenę ilościową i jakościową. Materiał badawczy stanowiły dane GUS i wyniki badań ankietowych, którymi objęto 172 studentów kierunku rolnictwo. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmniejsza się liczba osób aktywnych zawodowo w rolnictwie oraz poprawia struktura wykształcenia rolników. Wyniki badań ankietowych wykazały, że studenci kierunku rolnictwo nie w pełni rozumieją korzyści wynikające z procesów integracyjnych, co może ograniczać rozwój kapitału intelektualnego w rolnictwie.

Abstract

Human capital is a fundamental element of intellectual capital. In agriculture this capital is limited to agriculutural holding owners and the closest members of the family including potential successors. The aim of this article is to point to the chracteristics of human capital in regard to intellectual capital in agriculture and an analysis of the chosen features that enable its quantitive and qualitative evaluation. Research material is comprised of data from Central Statistical Office and results of surveys which were gathered from 172 students of agriculture. From the conducted analyses it results that the number of people professionally active in agriculture is diminishing and the level of education amongst agriculturalists is improving. The results of the survey studies show that students who study agriculture do not fully understand benefits of integration processes, which can lead to limitations in intellectual capital development in agriculture.