Rentowność kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw

Maryla Bieniek-Majka1, Anna Matuszczak2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bieniek-Majka, Maryla; ORCID: 0000-0003-1448-7406 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Matuszczak, Anna; ORCID: 0000-0002-5045-5447 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Rentowność kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw
Profitability of Kuyavian-Pomeranian Fruit and Vegetable Producers and Organizations
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 7-16

Słowa kluczowe

rentowność konkurencyjność grupy i organizacje producentów owoców i warzyw

Key words

profitability competitiveness fruit and vegetables producers and organizations Poland

Streszczenie

Celem artykułu było ukazanie relacji pomiędzy czynnikami kształtującymi rentowność kapitałów własnych grup i organizacji producentów owoców i warzyw za pomocą modelu Du Ponta. Analizy dokonano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych w/w podmiotów funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2014. Uzyskane wyniki wskazały na zmniejszającą się rentowność funkcjonujących jednostek, która wynikła z wysokich kosztów obsługi kapitału obcego, zmniejszonej zyskowności sprzedaży a także mniejszej rotacji posiadanych aktywów. Czynniki te powodowały iż mieliśmy do czynienia z ujemnym działaniem dźwigni finansowej. Mimo niesprzyjających czynników wartość średniego wskaźnika zwrotu z kapitału własnego w całym badanym okresie była dodatnia. Pozwala to sądzić, że przy odpowiednim zarządzaniu finansami grupy i organizacje producentów owoców i warzyw będą w przyszłości miały możliwość generować środki, które spowodują utrzymanie, a nawet rozwój koncentracji podaży na tym rynku. Zwiększenie zyskowności tych jednostek będzie miało przełożenie na zaspokojenie oczekiwań ich członków.

Abstract

The aim of the article was to present the relationship between the factors influencing the profitability of fruit and vegetable producers and organizations using the Du Pont model. Analysis was conducted on data from the financial statements of the aforementioned entities operating in the territory of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship in the years 2005-2014. The results show a declining viability of existing units, which results from the high cost of servicing foreign capital, reduced profitability and reduced turnover of assets. These factors have resulted in negative financial leverage. However, despite unfavorable factors, the average return on equity over the period considered was positive. This allows for the possibility that, with sound financial management, producers and organizations of fruit and vegetable growers will in future have the opportunity to generate resources that will sustain and even develop a concentrated supply in this market. Increasing profitability of these units will also help satisfy the expectations of their members.