Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych

Dorota Komorowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Komorowska, Dorota; ORCID: 0000-0002-9881-7785 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych
Production and Economic Results of Horticultural Farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 1, s. 111-120

Słowa kluczowe

produkcja ogrodnicza wyniki produkcji rolniczej efektywność gospodarowania zasobami w rolnictwie

Key words

horticultural production results of agricultural production resource efficiency in agriculture

JEL Classification

Q12

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach nastawionych na produkcję ogrodniczą na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na znacznie wyższy poziom efektywności produkcyjnej zasobów w gospodarstwach ogrodniczych, zwłaszcza produktywności ziemi, ale także kapitału. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji ogrodniczej uzyskały wyniki ekonomiczne na kilkukrotnie wyższym poziomie niż gospodarstwa ogółem, dlatego przewyższały je bardziej efektywnością ekonomiczną niż produkcyjną, zwłaszcza w gospodarowaniu zasobami ziemi, jak również kapitału. Dopłaty do działalności gospodarstw ogrodniczych nie mają dużego wpływu na poziom dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa.

Abstract

The aim of the study is to evaluate the results of management of production resources in farms oriented for horticultural production against the background of the results of all farms that were covered by FADN agricultural accounting for 2013-2015. Production and economic results like productivity and profitability of land, labor and capital were analyzed. The results of the surveyed farms show a much higher level of production efficiency of horticultural holdings, especially the productivity of land resources, but also of capital. Farms specializing in horticulture achieved economic results several times better than that of total holdings, therefore they outperformed them more economically than by production, especially in the management of land resources as well as capital. Subsidies to horticultural holdings do not have a significant impact on the level of income earned by these holdings.