Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE

Magdalena Kozera-Kowalska1, Izabela Hasińska2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kozera-Kowalska, Magdalena; ORCID: 0000-0002-9245-0548 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Hasińska, Izabela; ORCID: 0000-0002-2510-0310 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE
Tenancy as a Source of Improvement the Material Conditions of Polish Pig Productionin in the Context of EU Countries’ Experiences
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 1, s. 121-129

Słowa kluczowe

produkcja trzody chlewnej warunki materialne produkcji dzierżawa rolnicza

Key words

pig production material conditions of production agriculture tenancy

JEL Classification

K39 P23 Q15

Streszczenie

Celem opracowania jest omówienie dzierżawy, jako alternatywnej drogi wykorzystania potencjału majątkowego sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Tłem rozważań były zmiany zachodzące w sektorze trzodowym w okresie od 2010r. Realizując cel wykorzystano dostępne publikacje GUS, w tym dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010, które analizowano poddając je dyskusji z opracowaniami innych autorów, w tym zagranicznych. Postawiono tezę, że zmniejszanie się stanu pogłowia i liczby utrzymujących je gospodarstw wpływa na „uwalnianie” potencjału produkcyjnego, który może zostać wykorzystany przez inne podmioty realizujące produkcję zgodną z wymaganiami środowiskowymi, dobrostanem zwierząt oraz przy akceptacji lokalnych społeczności.

Abstract

The aim of this study is to discuss tenancy as an alternative way to use the pig sector's property potential in Poland. The background The background of the considerations were changes occurring in the pig sector in the period from 2010. In order to achieve this objective, available CSO (GUS) publications, including Census General Agricultural Census 2010, were used, which were analysed by submitting discussions with the studies of other authors, including foreign ones. The thesis was also made that the decrease in both the number of livestock and the number of farms maintaining it influences the "release" of production potential, which can be used to develop production while maintaining environmental requirements, animal welfare and obtaining social acceptance.