Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi

Dawid Olewnicki1, Lilianna Jabłońska2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi
Polish Foreign Trade in Floricultural Product
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 1, s. 176-182

Słowa kluczowe

import eksport kwiaty rośliny doniczkowe rośliny szkółkarskie

Key words

import export flowers pot plants nursery plants

JEL Classification

F14

Streszczenie

Celem badań był polski eksport i import roślin ozdobnych, mające istotny wpływ na rozwój sektora kwiaciarskiego. Analizowano kierunek i dynamikę zmian w latach 2005-2015, saldo obrotów i strukturę asortymentową w ujęciu wartościowym i ilościowym. Badania wykazały stały wzrost obrotów, nieznacznie szybszy eksportu niż importu, ale przy wyższym absolutnym poziomie importu i ujemnym saldzie obrotów, pogarszającym się w ujęciu wartościowym, jak również wyższych cenach importowych. Polska jest rosnącym importerem netto kwiatów ciętych żywych, roślin doniczkowych i cebul kwiatowych, a staje się także, w wyniku spadku cen, importerem netto roślin szkółkarskich, będących podstawą polskiego eksportu. Polscy szkółkarze powinni przestawiać się na asortyment roślin o wyższej wartości i poprawiać ich jakość w celu podniesienia cen zbytu.

Abstract

The aim of the study was Polish export and import in ornamental plants, which are the motor of floriculture development. The direction and dynamics of changes in 2005-2015, trade balance and the structure of assortment in terms of value and quantity were studied. Studies show a steady increase in turnover, slightly faster in exports, but with a higher absolute level of imports and a negative turnover balance, deteriorating in value terms, as well as higher import prices. Poland is a growing net importer mainly of cut flowers, pot plants and flower bulbs. However, Poland also has become, as a result of decreasing prices, a net importer of nursery plants, which is the basis of Polish exports. Polish nurserymen should switch to an assortment of plants with a higher value and improve their quality in order to raise selling prices.