Unijny eksport i import roślin ozdobnych – zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym

Wioletta Wróblewska1, Łukasz Kopiński2, Dariusz Paszko3, Joanna Pawlak4
1, 2, 3, 4 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wróblewska, Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kopiński, Łukasz; ORCID: 0000-0003-0338-9384 (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Paszko, Dariusz; ORCID: 0000-0002-2140-5029 (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pawlak, Joanna; ORCID: 0000-0002-1670-5043 (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Unijny eksport i import roślin ozdobnych – zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym
EU Export and Import of Ornamental Plants – Changes in Generic and Geographical Approach
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 1, s. 319-330

Słowa kluczowe

handel zagraniczny export import rośliny ozdobne Unia Europejska świat

Key words

foreigner trade export import ornamental plants European Union World

JEL Classification

F14 Q17

Streszczenie

Celem artykułu była analiza zmian wartości unijnego handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w 1999 i 2014 roku w ujęciu rodzajowym i geograficznym. Uwzględniono wymianę handlową wewnątrzunijną, a także UE z krajami europejskimi spoza struktur Wspólnoty oraz Afryką, Bliskim Wschodem, Ameryką Płn., Ameryką Łacińską i pozostałymi regionami świata. Analizami objęto eksport i import roślin ozdobnych ogółem oraz siedmiu grup produktów kwiaciarskich. Analizowano saldo, poziom i dynamikę zmian handlu unijnego poszczególnymi grupami roślin ozdobnych z uwzględnieniem struktury geograficznej wymiany handlowej. Posłużono się indeksami o podstawie stałej oraz wykorzystano wskaźniki procentowe. Handel zagraniczny roślinami ozdobnymi UE charakteryzuje zasada bliskości geograficznej. Głównym dostawcą roślin ozdobnych w UE pozostaje Holandia, a głównym odbiorcą roślin ozdobnych z UE, ale o malejącym znaczeniu, były Niemcy. W handlu zagranicznym UE z innymi regionami świata wzrastała rola Afryki, jako dostawcy głównie kwiatów ciętych i sadzonek, malała rola Ameryki Płn. i Łacińskiej jako dostawców głównie zieleni ciętej. Znaczącymi odbiorcami cebul kwiatowych była Ameryka Płn. i Azja.

Abstract

The aim of the article was to analyze the changes in the value of EU foreign trade in ornamental plants in 1999 and 2014 in generic and geographical approach. Intra-EU trade, and the EU with European countries outside the Community, and Africa, the Middle East, North America, Latin America, and other regions of the world have been taken into account. The analysis covered the export and import of ornamental plants in total and seven groups of floricultural products. The balance, level and dynamics of changes of individual groups of ornamental plants in EU trade were analysed by taking into account the geographical structure of trade. The fixed base index and percentages were used. The foreign trade in ornamental plants of the EU is characterized by the principle of geographical proximity. The main supplier of decorative plants in the EU remains The Netherlands, and the main recipient of ornamental plants from the EU, but of decreasing importance, was Germany. In the EU's foreign trade with other regions of the world, the role of Africa grew as a supplier of mainly cut flowers and seedlings, it diminished the role of North and Latin America as suppliers of mainly cut greenery. Significant recipients of flower bulbs were North America and Asia.