Ubóstwo w Polsce i Unii Europejskiej a formy jego przezwyciężania w kontekście zrównoważonego rozwoju i doświadczeń UE

Agnieszka Biernat-Jarka1, Paulina Trębska2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biernat-Jarka, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-2497-1656 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Trębska, Paulina; ORCID: 0000-0002-0364-4296 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ubóstwo w Polsce i Unii Europejskiej a formy jego przezwyciężania w kontekście zrównoważonego rozwoju i doświadczeń UE
Poverty in Poland and the European Union and the Forms of Overcome it, in the Context of Sustainable Development and the EU Experience
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 1, s. 38-47

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój ubóstwo wskaźnik zagrożenia ubóstwem walka z biedą

Key words

sustainable development poverty the indicator of the risk of poverty the fight against poverty

JEL Classification

I32 P46 Q01

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena zjawiska ubóstwa w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz scharakteryzowanie wybranych form przezwyciężania ubóstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. W artykule dokonano przeglądu literatury z tego obszaru oraz analizy źródeł wtórnych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego i EUROSTAT. Ubóstwo jest zjawiskiem powszechnym i występuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Około 17% obywateli Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem. Problem ten powinien być rozwiązany ze względu na zrównoważony i trwały rozwój i jest to podstawą europejskiej strategii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Abstract

The aim of this article is to assess the forms of overcoming poverty in Poland against the background of the European Union in the context of sustainable development and the experience of the European Union. The article presents the scale of poverty in Poland and in the European Union, reviewing literature from this area and analysis of secondary sources from the Central Statistical Office and EUROSTAT.