Obrót nieruchomościami rolnymi a prawo Unii Europejskiej

Beata Jeżyńska1, Radosław Pastuszko2
1, 2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Jeżyńska, Beata; ORCID: 0000-0001-6753-5673 (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Pastuszko, Radosław; ORCID: 0000-0002-2062-3622 (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Obrót nieruchomościami rolnymi a prawo Unii Europejskiej
Agricultural Real Estate Trade and European Union Law
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 156-164

Słowa kluczowe

nieruchomości rolne obrót nieruchomościami swobodny przepływ kapitału Unia Europejska

Key words

farm land real estate free movement of capital European Union

JEL Classification

K11 K25 K39

Streszczenie

Przedmiotem analizy jest zagadnienie obowiązującego w Unii Europejskiej modelu prawnego określającego zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w państwach członkowskich. Podstawową płaszczyznę rozważań stanowi zasada swobodnego przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Przepisy, które ograniczają swobodny przepływ kapitału mogą być dopuszczone jeżeli są uzasadnione obiektywnymi przesłankami: nadrzędnymi względami interesu ogólnego i zasadą proporcjonalności, co oznacza, że muszą one być właściwe dla zagwarantowania osiągnięcia zamierzonego, zasadnego celu i nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

Abstract

The subject of the analysis is the issue of the legal model in force in the European Union, which defines the principles of trading in agricultural real estate in the Member States. The principle of free movement of capital (Article 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union) is a fundamental consideration. Provisions which restrict the free movement of capital may be authorised where they are justified by objective reasons: overriding reasons of general interest and the principle of proportionality, which means that they must be suitable for securing the attainment of the objective pursued and must not go beyond what is necessary in order to attain it.