Aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych w wybranych powiatach ziemskich podregionu siedleckiego

Anna Rak
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Rak, Anna; ORCID: 0000-0002-5859-6252 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych w wybranych powiatach ziemskich podregionu siedleckiego
Vocational Activation of Young Unemployed in Selected Rural Counties of Siedlce Subregion
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 262-271

Słowa kluczowe

bezrobocie osób młodych aktywne programy rynku pracy metody poszukiwania zatrudnienia

Key words

youth unemployment active labour market programmes methods of seeking employment

JEL Classification

J64

Streszczenie

Bezrobocie osób młodych należy aktualnie do najpoważniejszych problemów polskiego i unijnego rynku pracy. Na obydwu tych rynkach osoby młode stanowią blisko połowę ogółu bezrobotnych. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia zainteresowania bezrobotnych młodych mieszkańców wsi aktywnymi programami rynku pracy oraz diagnoza najczęściej stosowanych przez te osoby metod poszukiwania zatrudnienia. Podstawowym źródłem informacji są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trzech powiatach ziemskich podregionu siedleckiego.

Abstract

Youth unemployment is currently among the most serious problems on the Polish and EU labour markets. The young account for nearly half of the unemployed on the two markets. The purpose of the paper is to determine the interest of young unemployed residents of rural areas in labour market programmes and to diagnose the methods of seeking employment used by those people. The information presented mainly comes from the results of questionnaire surveys carried out in three rural counties of the Siedlce subregion.