Regionalizacja produkcji zwierzęcej na świecie

Tomasz Rokicki1, Magdalena Golonko2, Aleksandra Perkowska3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Golonko, Magdalena; ORCID: 0000-0002-8532-6741 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Perkowska, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-7059-0689 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Regionalizacja produkcji zwierzęcej na świecie
Regionalization of Animal Production in the World
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 272-281

Słowa kluczowe

globalizacja regionalizacja rolnictwa produkcja zwierzęca na świecie

Key words

globalization regionalization of agriculture animal production in the world

JEL Classification

E00 Q10 Q13 Q18 R10

Streszczenie

Celem głównym badań była ocena regionalizacji produkcji zwierzęcej na świecie oraz występującym w tym aspekcie zmian. W artykule przedstawiono wartość produkcji zwierzęcej w regionach świata określanych przez kontynenty. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2016. Wartość światowej produkcji zwierzęcej stale wzrastała. Jedynie w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 roku oraz w latach 2014-2015 zaobserwowano spadki we wszystkich obszarach. Stwierdzono dużą koncentrację produkcji zwierzęcej, która była skupiona w Azji i Europie. Następowało stopniowe przenoszenie produkcji z Europy i Ameryki Północnej do Azji i Ameryki Południowej. Prawidłowości te zostały potwierdzone również przy analizie poszczególnych grup produktów zwierzęcych, jak mięso, mleko i jaja. Jednocześnie stwierdzono bardzo dużą koncentrację i występowanie dużego zróżnicowania produkcji zwierzęcej w regionach. Dysproporcje wzrastały szybciej w przypadku produkcji jaj i mięsa niż mleka.

Abstract

The aim of the study was to assess the regionalization of animal production in the world and the changes that have occurred in this respect. The article presents the value of animal production in regions of the world defined by the continents. The source of the material was data from FAOSTAT. The period of research covered the years 2007-2016. The value of world animal production has steadily increased. Only at the time of the economic crisis in 2009 and in 2014-2015 were declines seen in all areas. There was a high concentration of animal production that was concentrated in Asia and Europe. There was a gradual relocation of production from Europe and North America to Asia and South America. These regularities have been confirmed also in the analysis of individual groups of animal products like meat, milk and eggs. At the same time, there was a very high concentration and a high degree of variation in animal production in the regions. Disproportions increased faster in meat and egg production than in milk production.