Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Monika Wojcieszak1, Norbert Szalaty2, Weronika Wyduba3
1, 2, 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojcieszak, Monika; ORCID: 0000-0002-9962-2648 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Szalaty, Norbert; ORCID: 0000-0002-3113-8323 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wyduba, Weronika; ORCID: 0000-0003-4091-5574 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego
Support for Sustainable Agriculture in Poland under RDP 2014-2020 on the Example of Agri-Environmental-Climate Action
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 332-341

Słowa kluczowe

rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 ARiMR producenci

Key words

sustainable agriculture RDP 2014-2020 ARMA (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture) producers

JEL Classification

Q10 Q14 Q20

Streszczenie

Producenci rolni chcąc sprostać oczekiwaniom rynku coraz chętniej korzystają z pomocy jaką oferuje Unia Europejka. W artykule podjęto próbę charakterystyki działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz przedstawiono stan wykorzystania środków unijnych w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Jak wynika z przeprowadzonych analiz zauważono, iż analizowane działanie jest ważnym projektem służącym ochronie i zachowaniu naturalnych ekosystemów. Rolnicy chętnie uczestniczą w tym projekcie, gdyż otrzymują płatności w zakresie dwunastu pakietów, które służą ochronie wód, gleb, cennych siedlisk przyrodniczych, klimatu, zagrożonych gatunków ptaków, zwierząt gospodarskich, jak również ochronie różnorodności krajobrazu.

Abstract

Agricultural producers, wishing to meet the expectations of the market, are increasingly eager to take advantage of the assistance offered by the European Union. The article attempts to characterize the agro-environmental and climatic activity and presents the state of use of the EU funds in the scope of the agro-environmental and climatic activity. As the analyses show, the measure under analysis is an important project aimed at protection and preservation of natural ecosystems. Farmers are keen to participate in this project as they receive payments for twelve packages that protect water, soil, valuable natural habitats, climate, endangered bird species, farm animals and landscape diversity.