Czynniki kształtujące produkcję mleka w Polsce na tle UE

Piotr Bórawski1, Krzysztof Zalewski2
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Bórawski, Piotr; ORCID: 0000-0002-6616-7140 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zalewski, Krzysztof (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
Czynniki kształtujące produkcję mleka w Polsce na tle UE
Factors Shaping Milk Production in Poland vis-à-vis the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 36-48

Słowa kluczowe

podaż mleko kraje UE

Key words

supply milk EU countries

JEL Classification

Q110 Q130 Q170

Streszczenie

W pracy analizie poddano produkcję mleka w Polsce oraz czynniki ją determinujące na tle UE. Z analiz wynika, że produkcja mleka w Polsce po akcesji do UE wzrosła. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w zmianach, jakie zaszły na rynku mleka i związane były z integracją europejską, systemem kwotowania i dostosowaniu do standardów unijnych w zakresie dobrostanu zwierząt. W analizie wyników badań wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. W pracy przeprowadzono analizę statystyczną, z której wynika, że głównym czynnikiem decydującym o produkcji mleka w Polsce jest kurs euro-złoty.

Abstract

In the paper the production of milk in Poland and factors shaping it was analyzed against the background of the EU. The analysis shows that milk production in Poland after EU accession increased. The reasons for this phenomenon should be seen in the changes that took place in the milk market and were related to European integration, the quota system and adaptation to EU standards in the field of animal welfare. The tabular, graphical and descriptive methods were used in the analysis of the results. A statistical analysis which was carried out in the work, shows that the Euro-PLN exchange rate is the main determining factor in milk production in Poland.