Kapitał obcy a potencjał wytwórczy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowych gospodarstw rolnych

Agnieszka Strzelecka1, Agnieszka Kurdyś-Kujawska2, Danuta Zawadzka3
1, 2, 3 Politechnika Koszalińska
Strzelecka, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-4803-0092 (Politechnika Koszalińska)
Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-6024-2947 (Politechnika Koszalińska)
Zawadzka, Danuta; ORCID: 0000-0003-4762-9888 (Politechnika Koszalińska)
Kapitał obcy a potencjał wytwórczy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowych gospodarstw rolnych
Debt Versus Production Potential as Well as Production and Economic Results of Commodity Farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 1, s. 110-119

Słowa kluczowe

kapitał obcy potencjał produkcyjny wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowe gospodarstwo rolne test U Manna-Whitney’a

Key words

debt production potential production and economic results commodity farm U Mann-Whitney rank sum test

JEL Classification

Q11 Q14

Streszczenie

Celem badania jest odpowiedź na pytanie: czy wykorzystanie kapitału obcego przez towarowe gospodarstwa rolne przyczynia się do zwiększenia potencjału wytwórczego oraz poprawy warunków produkcyjno-ekonomicznych? Badania przeprowadzono w oparciu o dane zebrane w ramach Polskiego FADN dla 2015 roku. Próba badawcza liczyła 12 021 towarowych gospodarstw rolnych, w tym blisko połowa (48,61%), obok kapitału własnego korzystała także z zewnętrznych źródeł finansowania działalności rolniczej. Ze względu na silną asymetrię, do opisu cech charakteryzujących badane podmioty wykorzystano miary pozycyjne. Do oceny istotności różnic rozkładów zastosowano test sumy rang U Manna-Whitney'a. Uzyskane wyniki badań wskazują na występowanie istotnych różnic w potencjale produkcyjnym oraz efektywności produkcyjnej i ekonomicznej podmiotów finansujących działalność rolniczą kapitałem obcym i gospodarstw, które korzystają wyłącznie z kapitału własnego. Podmioty, które wykorzystują do finansowania działalności rolniczej, obok kapitału własnego, także kapitał obcy, charakteryzują się wyższym potencjałem wytwórczym oraz uzyskują wyższe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, niż gospodarstwa korzystające tylko z kapitału własnego.

Abstract

The aim of the research is to find an answer to the question: Does the use of debt by commodity farms contribute to the increase of production potential and improvement of production and economic conditions? The research was based on data collected as part of the Polish FADN for 2015. The research sample consisted of 12021 commodity farms, of which almost half (48.61%), apart from equity also used external sources of financing agricultural activity. To describe the features characterizing the studied entities, positional measures were used due to strong asymmetry. The U Mann-Whitney rank sum test was used to assess the significance of differences in distributions. The obtained research results indicate the existence of significant differences in production potential as well as production and economic efficiency of commodity farms financing agricultural activity with debt and farms that use only own capital. Entities that use debt to finance agricultural activities, apart from equity, are characterized by a higher production potential and obtain higher production and economic results than farms using only equity.