Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji

Bogdan Klepacki1, Aleksandra Perkowska2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Perkowska, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-7059-0689 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji
The Role of Logistics in Deepening Globalization Processes
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 1, s. 59-67

Słowa kluczowe

globalizacja transport morski przepływy towarów ładunki drobnicowe transport kontenerowy

Key words

globalization maritime transport flow of goods general cargo container transport

JEL Classification

F60 F69 R40 R41

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono znaczenie logistyki w pogłębianiu globalizacji, zwłaszcza w zakresie wykorzystania transportu morskiego. Ten dział transportu jest bowiem najszerzej wykorzystywany w międzynarodowych przepływach towarów. Stwierdzono, że przewozy w skali świata od połowy lat 90. wzrosły prawie o połowę, do czego przyczyniło się najbardziej zwiększone przemieszczanie ładunków drobnicowych (2,6-krotnie) i kontenerowych (2 razy). Jeśli zostaną utrzymane dotychczasowe trendy o tempie procesów globalizacji w przyszłości będą decydować szybko rozwijające się państwa azjatyckie, zaś zmaleje rola rozwiniętych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych.

Abstract

The study presents the importance of logistics in deepening globalization, especially in the use of maritime transport. This transport industry is the most widely used in the international flow of goods. It was found that world-wide transport from the mid-1990s increased almost by half, which was due to the most increased shipment of general cargo (2.6 times) and container loads (2 times). If the current trends in the pace of globalization processes are maintained in the future, rapidly developing Asian countries will be the deciding factor, while the role of developed European countries and the United States will decline.