Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym na przykładzie gospodarki Polski i Ukrainy

Edyta Łyżwa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Łyżwa, Edyta; ORCID: 0000-0001-5853-9963 (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym na przykładzie gospodarki Polski i Ukrainy
Innovation in the Agri-food Sector on the Example of the Economy of Poland and Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 2, s. 119-128

Słowa kluczowe

innowacje rozwój gospodarczy sektor rolny

Key words

innovation economic development agricultural sector

JEL Classification

F43 O30 O52

Streszczenie

Badania dotyczące gospodarki rolnej są istotne dla analiz bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. W artykule przyjęto innowacje jako bodziec prorozwojowy sektora poddając obserwacji przykłady aktywności w tym zakresie w ostatnich latach w Polsce i Ukrainie. Celem artykułu było przybliżenie warunków i specyfiki aktywności innowacyjnej w sektorze rolnym wybranych gospodarek. Przywołane zdarzenia gospodarcze i dane statystyczne pozwoliły na wyciągniecie wniosków o potrzebie wzmożonej intensyfikacji aktywności innowacyjnej w sektorze rolnym.

Abstract

Research on agricultural economy is important for the analysis of food security in Europe. The article adopted innovations as a pro-development stimulus of the sector, subjecting observations to examples of activity in this area in recent years in Poland and Ukraine. The aim of the article was to approximate the conditions and specifics of innovative activity in the agricultural sector of selected economies. The recalled economic events and statistical data allowed to draw conclusions about the need for intensified intensification of innovative activity in the agricultural sector.