Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie

Ludwik Wicki1, Mykola Orlykovskyi2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu, Ukraina
Wicki, Ludwik; ORCID: 0000-0002-7602-8902 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Orlykovskyi, Mykola; ORCID: 0000-0001-9296-623X (Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu, Ukraina )
Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie
Agribusiness Sector in Poland and Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 2, s. 210-223

Słowa kluczowe

agrobiznes handel zagraniczny wydajność pracy struktura agrobiznesu Ukraina

Key words

agribusiness foreign trade labor productivity agribusiness structure Ukraine

JEL Classification

E24 J43 Q13 Q17 P32

Streszczenie

W artykule podjęto próbę oceny porównawczej znaczenia agrobiznesu w gospodarce na Ukrainie i w Polsce. Analizą objęto lata 2001-2015. Dane pochodziły z oficjalnych źródeł statystycznych. Stwierdzono, że znaczenie agrobiznesu w Polsce w całym okresie zmniejszało się, a jego udział w wartości dodanej brutto w gospodarce wynosił w 2015 roku 6%, podczas, gdy na Ukrainie było to aż 15% i w ostatnich latach wzrastało. Agrobiznes miał też wysoki udział w eksporcie. W Polsce było to 15%, a na Ukrainie aż 38% w 2015 roku. W strukturze zatrudnienia w agrobiznesie dominowało rolnictwo z udziałem około 80% w obu krajach. Wewnętrzna struktura agrobiznesu była nowocześniejsza w Polsce, gdzie aż 58% wartości dodanej brutto było generowane w sektorze przetwórstwa żywności. Na Ukrainie było to tylko 24%. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce ukraińskiej było wyższe niż w polskiej, ma on też tam bardziej surowcowy charakter. Na Ukrainie większy jest potencjał dalszego rozwoju wynikający z dużych zasobów ziemi rolniczej i możliwości wzrostu przetwórstwa żywności i jej eksportu.

Abstract

The article attempts to compare the importance of agribusiness in the economy in Ukraine and Poland. The analysis covered the years 2001-2015. The data came from official statistical sources. It was found that the importance of agribusiness to the Polish economy decreased over the entire period considered, its share in GVA in whole economy in 2015 was 6%, while in Ukraine it was as much as 15% and in recent years has been increasing. Agrobusiness also had a high share in exports. In Poland, it was 15, and in Ukraine as much as 38% in 2015. The employment structure in agribusiness was dominated by employment in agriculture with a share of about 80% in both countries. The internal structure of agribusiness was more modern in Poland, where as much as 58% of gross value added of agribusiness was generated in the food processing sector. In Ukraine, it was only 24%. The importance of agribusiness in the Ukrainian economy was higher than in Poland, it also has there a more raw character. The bigger potential for further development of agribusiness is in Ukraine, due to the large agricultural land resources and the large potential for increased production and processing of food and its exports.