Rynek wołowiny w Rosji w latach 1990-2017 i w 2018 r.

Danuta Zawadzka
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Zawadzka, Danuta; ORCID: 0000-0003-4762-9888 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Rynek wołowiny w Rosji w latach 1990-2017 i w 2018 r.
Beef Market in Russia in the years 1990-2017 and in 2018
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 2, s. 233-247

Słowa kluczowe

Rosja rynek wołowiny samowystarczalność

Key words

Russia beef market self-sufficiency

JEL Classification

Q11 Q13 Q17 Q18

Streszczenie

Celem analizy jest zidentyfikowanie kluczowych zmian, jakie nastąpiły na rosyjskim rynku wołowiny w latach 1990-2017. Badaniem objęto wszystkie elementy rynku. Podstawę oceny stanowiły dane pochodzące z rosyjskich Roczników Statystycznych oraz z publikacji amerykańskich Foreign Agricultural Service USDA. Do pomiaru dynamiki wykorzystano indeksy o stałej i zmiennej podstawie. Analiza pozwoliła na stwierdzenie, że w badanym okresie wszystkie elementy rynku uległy redukcji. Zmniejszyło się pogłowie i produkcja wołowiny, a także jej import oraz spożycie. Nastąpiło to pomimo wsparcia ze strony państwa. Wsparcie (subsydia) są relatywnie małe w porównaniu ze wsparciem chowu trzody czy drobiu. Pozwala ono jednak na tworzenie podstaw chowu bydła mięsnego i jego rozwoju w dłuższej perspektywie.

Abstract

The aim of the analysis is to identify the key changes that occurred on the Russian beef market in the years 1990-2017. The research covered all elements of the market. The basis for the assessment data were taken from the Russian Statistical Yearbooks and from the US Foreign Agricultural Service USDA. Dynamics were indexed on fixed and variable bases. The analysis allows to conclude that all elements of the market were reduced during the period under consideration. The beef population and production as well as its imports and consumption decreased. This happened despite the support from the state. This support (subsidies) is relatively small compared to the support of pig or poultry farming. However, it allowed to create the basis of beef cattle breeding and its development in the long term.