Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Andżelika Kuźnar1, Jerzy Menkes2
1, 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kuźnar, Andżelika; ORCID: 0000-0002-7042-4592 (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Menkes, Jerzy; ORCID: 0000-0002-7744-8167 (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią
Agri-Food Trade in the EU-Japan Economic Partnership Agreement
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 2, s. 89-102

Słowa kluczowe

umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia (EPA) regionalne porozumienia handlowe (RTA) cła bariery pozataryfowe

Key words

EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) Regional Trade Agreements (RTA) tariffs non-tariff barriers

JEL Classification

F13 F15 Q17

Streszczenie

W 2018 r. Unia Europejska i Japonia zawarły Umowę o partnerstwie gospodarczym (EPA), która jest jedną z najszerszych i najbardziej kompleksowych umów handlowych podpisanych przez Strony do tej pory. Umowa ta obejmuje m.in. kwestie dostępu do rynków rolnych obu Stron, zakładając liberalizację barier taryfowych i pozataryfowych. Z uwagi na większe znaczenie sektora rolnego w eksporcie UE do Japonii niż odwrotnie, jak również wysoki poziom ochrony rynku japońskiego, Umowa ma duże znaczenie dla unijnych, w tym polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Celem artykułu jest określenie możliwych skutków EPA dla rozwoju eksportu produktów rolno-spożywczych z państw UE, a w szczególności z Polski do Japonii. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy tekstu EPA oraz najnowszych danych handlowych.

Abstract

In 2018, the European Union and Japan concluded an Economic Partnership Agreement (EPA), which is one of the widest and most comprehensive trade agreements signed by the Parties to date. This Agreement covers issues related to access to agricultural markets of both Parties, assuming the liberalization of tariff and non-tariff barriers. Due to the greater importance of the agricultural sector in EU exports to Japan than vice versa, as well as the high level of protection of the Japanese market, the Agreement is of great importance for the EU, including Poland’s agri-food exporters. The aim of the paper is to determine the possible effects of EPA on the development of exports of agri-food products from EU countries, in particular from Poland to Japan. The study was based on EPA text analysis and the latest trade data.