Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych

Jakub Kraciuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kraciuk, Jakub; ORCID: 0000-0001-8046-147X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych
Impact of International Financial Institutions on the Economic Situation of the Least Developed Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 3, s. 57-66

Słowa kluczowe

konsensus waszyngtoński kraje najsłabiej rozwinięte międzynarodowe instytucje finansowe

Key words

Washington consensus least developed countries international financial institutions

JEL Classification

F33 F34 F35 F63

Streszczenie

Celem opracowania było ukazanie wpływu działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego na sytuację ekonomiczną najsłabiej rozwiniętych krajów Afryki subsaharyjskiej. Stwierdzono, że działanie tych organizacji zgodnie z zasadami konsensusu waszyngtońskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a pomoc kredytowa MFW i BŚ zwiększyła zadłużenie i nie przyczyniła się do wyraźnego wzrostu PKB per capita w analizowanych krajach. Dlatego też konieczna stała się zmiana reguł działania międzynarodowych instytucji finansowych wobec krajów najsłabiej rozwiniętych. Proponowane programy dostosowawcze mają generować wzrost gospodarczy, który będzie podporządkowany potrzebom społeczeństw, a wybór wariantów polityki ekonomiczno-społecznej powinien być dostosowany do warunków określonego kraju.

Abstract

The aim of the study was to show the impact of the activities of the International Monetary Fund and the World Bank on the economic situation of the least developed countries in sub-Saharan Africa. It was found that the operation of these organizations in accordance with the principles of the Washington consensus did not bring the expected results, and the credit aid of IMF and World Bank increased debt, but did not contribute to a significant GDP growth per capita in the analyzed countries. Therefore, it is necessary to change the rules of operation of international financial institutions towards least developed countries. The proposed adjustment programs are to generate economic growth, which will be subordinated to the needs of societies, and the choice of economic and social policy options should be adapted to the conditions of a given country.