Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie

Edyta Łyżwa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Łyżwa, Edyta; ORCID: 0000-0001-5853-9963 (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie
Investments as a Determinant of the Agricultural Sector Development in Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 3, s. 67-74

Słowa kluczowe

sektor rolno-spożywczy rozwój inwestycje gospodarka Ukrainy

Key words

agri-food sector development investments economy of Ukraine

JEL Classification

E22 F43 O52 R58

Streszczenie

Znaczenie badań nad gospodarką rolną Ukrainy ma kluczowe znaczenie w perspektywie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i Europy. W artykule przyjęto inwestycje jako podstawową determinantę rozwoju sektora. Tłem rozważań są przemiany sektora rolnego po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Zakresem badań objęto terytorium Ukrainy przywołując dane empiryczne z lat 1991-2018 ze szczególnym uwzględnieniem zakresu procesów inwestycyjnych w latach 2012-2018. Celem artykułu było zidentyfikowanie aktywności inwestycyjnej we współczesnej gospodarce rolnej Ukrainy. Przywołane dane pozwalają na wyciągniecie wniosków o nieefektywnym wykorzystaniu potencjału rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w skali kraju oraz intensyfikacji aktywności inwestycyjnej państwa w ostatnich latach wspierających rozwój tego sektora gospodarki.

Abstract

The importance of researching the agricultural economy of Ukraine have got big importance in the perspective of the country’s and Europe food security. The article accepts investments as the basic determinant of the sector’s development. The background of the reflections is the transformation of the agricultural sector after Ukraine regained it’s independence. The research covered territory of Ukraine, recalling empirical data from the years 1991-2018, with particular emphasis of the investments in 2012-2018. The purpose of the article was to identify investment activity in the modern agricultural Ukraine’s economy. The mentioned data allowed us to draw conclusions about the ineffective use of the country’s agriculture potential and agri-food processing as well as the intensification of the state's investment activity in recent years that support the development of this sector’s economy.