Marnotrawstwo żywności w Polsce

Aleksandra Bednarczuk1, Jerzy Śleszyński2
1, 2 Uniwersytet Warszawski
Bednarczuk, Aleksandra (Uniwersytet Warszawski)
Śleszyński, Jerzy; ORCID: 0000-0001-7814-4037 (Uniwersytet Warszawski)
Marnotrawstwo żywności w Polsce
Food Waste in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 4, s. 19-30

Słowa kluczowe

marnotrawstwo żywności raporty na temat marnotrawstwa żywności odpady żywności w Polsce

Key words

food wastage food waste reports food waste in Poland

JEL Classification

Q5 O13

Streszczenie

Artykuł omawia marnotrawstwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. W artykule zwrócono uwagę na trudności związane z definiowaniem problemu i gromadzeniem adekwatnych danych statystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie problemu marnotrawstwa żywności w Polsce. Zastosowano metodę opisową z wykorzystaniem stosunkowo nielicznych informacji dotyczących skali problemu i prób jego rozwiązania. Podstawowe wnioski dotyczą niepokojącej skali marnotrawstwa żywności w Polsce i konieczności opracowania spójnej z polityką Eurostatu metodyki gromadzenia i prezentacji danych o odpadach żywnościowych.

Abstract

The paper discusses food waste, with particular emphasis on the situation in Poland. The article draws attention to the difficulties associated with defining the problem and collecting adequate statistical data. The problem of food wastage in Poland has been described on the basis of relatively little information regarding the scale of the problem and attempts to solve it. The basic conclusion is that there is a worrying situation with food waste in Poland and a need to develop a methodology consistent with the Eurostat policy for collecting and presenting data on food waste.