Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno spożywczymi UE z USA

Karolina Pawlak1, Walenty Poczta2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pawlak, Karolina; ORCID: 0000-0002-5441-6381 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno spożywczymi UE z USA
Intra-industry Trade in Agri-food Products between the EU and US
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 4, s. 93-102

Słowa kluczowe

handel wewnątrzgałęziowy indeks Grubela-Lloyda indeks krańcowego handlu wewnątrzgałęziowego handel wewnątrzgałęziowy poziomy handel wewnątrzgałęziowy pionowy produkty rolno-spożywcze UE USA

Key words

intra-industry trade Grubel-Lloyd index index of marginal intra-industry trade horizontal intra-industry trade vertical intra-industry trade agri-food products the EU the US

JEL Classification

F14 Q17

Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie intensywności i określenie typu handlu wewnątrzgałęziowego produktami rolno-spożywczymi UE z USA. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy Comext-Eurostat, na 6-cyfrowym poziomie klasyfikacji HS w latach 2007-2018. Na podstawie zrealizowanych badań można stwierdzić, że handel produktami rolno-spożywczymi UE z USA rozwija się głównie zgodnie z modelem specjalizacji międzygałęziowej, która w latach 2007-2018 utrwalała się i pogłębiała. Wymianę wewnątrzgałęziową, częściej pionową niż poziomą, obserwowano przede wszystkim w obrotach produktami o wyższym stopniu przetworzenia.

Abstract

The aim of the paper was to examine the intensity and to determine the type of intra-industry trade in agri-food products between the EU and US. The analysis was based on data from the Comext-Eurostat database and it was carried out at the 6-digit level of HS classification in 2007-2018. Based on the conducted research, it can be concluded that trade in agri-food products between the EU and US is developing mainly in accordance with the model of inter-industry specialisation, which in the years 2007-2018 was strengthening and deepening. Intra-industry trade, vertical rather than horizontal, was primarily observed in the exchange of products with a higher degree of processing.