Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych

Barbara Kucharska1, Mirosława Malinowska2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kucharska, Barbara; ORCID: 0000-0003-0669-3330 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Malinowska, Mirosława; ORCID: 0000-0001-7467-2502 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych
Generation Y on the Food Market – the Perspective of Catering Establishment
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020, vol.20(35), nr 1, s. 40-51

Słowa kluczowe

pokolenie Y rynek żywności placówka gastronomiczna

Key words

generation Y food market catering establishment

JEL Classification

D12 D22

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja wybranych elementów zachowań pokolenia Y na rynku usług gastronomicznych oraz działań podejmowanych przez placówki gastronomiczne w kontekście tych zachowań. Realizacji celu posłużyły studia literaturowe, informacje pochodzące z czasopism branżowych oraz badania bezpośrednie przeprowadzone przez autorów artykułu. Identyfikacji wyróżników oferty placówek gastronomicznych wpisujących się w specyfikę pokolenia Y dokonano na podstawie analizie zawartości informacji zawartych na stronach internetowych placówek. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wskazują, że pokolenie Y to niezwykle ważny podmiot rynku usług gastronomicznych – duży liczebnie, ale również innowacyjny, aktywny, szybki, wymagający. Zachowania pokolenia Y wyznaczają współczesne trendy na rynku i wymuszają podejmowanie działań przez placówki gastronomiczne zgodne z tymi trendami - w zakresie oferty, jej różnorodności i dostępności, a także wirtualizacji elementów obsługi klienta.

Abstract

The aim of the article is to identify selected elements of behaviors of generation Y on the market of catering services and activities undertaken by catering establishments in the context of these behaviors. The purpose of the article was accomplished by literature studies, information from branche magazines, and direct research carried out by the authors of the article. Identification of the distinguishing features of gastronomic establishments suitable to the specificity of generation Y was based on the analysis of the content of information contained on the websites of these establishments. The results of research and analysis indicate that Generation Y is an extremely important entity on the food service market - it is not only large in number, but also innovative, active, fast and demanding. Behaviors of generation Y determine modern market trends and force gastronomic establishments in accordance with these trends - in terms of the offer, its diversity and availability, as well as the virtualization of customer service elements.