Typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności

Grzegorz Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Maciejewski, Grzegorz; ORCID: 0000-0002-1318-0747 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności
Types of Households by Their Behaviour on the Food Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020, vol.20(35), nr 1, s. 52-66

Słowa kluczowe

gospodarstwo domowe typologia rynek żywności analiza wielowymiarowa Polska Słowacja

Key words

household typology food market multidimensional analysis Poland Slovakia

JEL Classification

D12 D91 M31 Q18

Streszczenie

Dynamiczny rozwój rynku artykułów żywnościowych wymaga od przedsiębiorstw oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę gospodarczą kraju ciągłego monitorowania zachowań głównego podmiotu konsumpcji na tym rynku, jakim jest gospodarstwo domowe. Jednym z rozwiązań jest prowadzenie zabiegów typologizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników typologii gospodarstw domowych przeprowadzonych w Polsce i na Słowacji na próbie 900 gospodarstw domowych. Do delimitacji typów gospodarstw wykorzystano hierarchiczną (metoda Warda) i niehierarchiczną (metoda k-średnich) analizą skupień. W rezultacie w każdej podpróbie udało się wyodrębnić trzy typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności.

Abstract

The dynamic development of the food market requires enterprises and institutions responsible for the country's economic policy to constantly monitor the behaviour of the main consumption entity on this market, which is the household. One of the solution is to conduct typologisation procedures. The aim of the article is to present the results of household's typology conducted in Poland and Slovakia on a sample of 900 households. Hierarchical (Ward's method) and non-hierarchical (k-means method) cluster analysis was used to delimit households' types. As a result, three types of households were identified in each sub-sample by their behaviour on the food market.