O pewnych dylematach związanych z budową rankingu obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego

Karol Kukuła
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Kukuła, Karol; ORCID: 0000-0002-0732-2577 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
O pewnych dylematach związanych z budową rankingu obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego
Some Dilemmas Concerning the Construction of Ranking Arrangements of Objects with Respect to their Levels of Complexity
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020, vol.20(35), nr 2, s. 12-21

Słowa kluczowe

wielowymiarowa analiza porównawcza dylematy wybór zmiennych diagnostycznych układ rankingowy porównania

Key words

multidimensional comparative analysis dilemmas choice of diagnostic variables ranking arrangement comparisons

JEL Classification

C1

Streszczenie

W artykule podjęto dyskusję nad trzema kluczowymi zagadnieniami związanymi z budową rankingu obiektów w oparciu o ich wielokryterialne oceny. Pierwszym z problemów, z którym musi się zmierzyć prowadzący badania (analityk), to wybór zmiennych diagnostycznych. Wybór ten w decydujący sposób wpływa na kształt konstruowanego rankingu. Drugim zagadnieniem jest wybór metody porządkowania liniowego. Trzeci zaś dotyczy obiektów układu porządkowego, jakim jest ranking i sprowadza się do ich podziału na grupy mniejsze względem wartości zmiennej syntetycznej. Z uwagi na to, że w dotychczasowej literaturze związanej z budową rankingu obserwuje się pewną dowolność przy wyborze stosowanych procedur, podjęto się zadania przeprowadzenia dyskusji na ten temat.

Abstract

The paper presents a discussion on three crucial issues concerning the construction of ranking arrangements of objects on the basis of their multi-criteria estimates. The first problem that is faced by the researcher (or analyst) is the choice of diagnostic features. This choice is a decisive factor influencing the shape of the ranking arrangement being constructed. The second issue is the choice of the method of linear ordering of objects. The third issue, in turn, concerns the objects of the linear arrangement, which lead to the division of the total population into smaller groups according to the value of the synthetic variable. Because a review of the literature concerning the problems of ranking construction showed a variety of procedures that might be applied, the author thought it worthwhile to undertake a discussion on this subject.