Ocena racjonalności działań inwestycyjnych w powiecie suwalskim w ramach wsparcia młodych rolników

Paweł Buchowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Buchowski, Paweł; ORCID: 0000-0002-1887-5783 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Ocena racjonalności działań inwestycyjnych w powiecie suwalskim w ramach wsparcia młodych rolników
Evaluation of Machinery Investment Decisions Undertaken by Young Farmers in Poland’s Suwalki County
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020, vol.20(35), nr 3, s. 16-25

Słowa kluczowe

młodzi rolnicy inwestycje racjonalność

Key words

young farmers investment reasonableness

JEL Classification

O130 Q120 L23

Streszczenie

Celem badań była ocena racjonalności doboru maszyn w ramach działań inwestycyjnych podejmowanych przez młodych rolników. Analizie poddano wyposażenie techniczne 54 losowo wybranych gospodarstw, których właściciele uzyskali wsparcie w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom” lub „Premie dla młodych rolników”. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że prawie połowa zakupów wozów asenizacyjnych była nieracjonalna pod względem ekonomicznym. Bardziej racjonalne pod względem organizacyjnym i technologicznym były inwestycje w ciągniki rolnicze i kosiarki dyskowe.

Abstract

The aim of the research was to evaluate the rationality of machinery selection within the framework of investment operations undertaken by young farmers. Technical equipment of 54 randomly selected farms, whose owners received support under the measures "Facilitating start-ups of young farmers" or "Bonuses for young farmers", was analysed. The conducted analyses show that almost half of the purchases of slurry tankers was economically unreasonable. Investments in agricultural tractors and disc mowers were more rational in terms of organisation and technology.