Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce

Elwira Laskowska1, Kamil Stefański
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ,
Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Stefański, Kamil
Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce
Determinants of Regional Differentiation of Agricultural Land Prices in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021, vol.21(36), nr 3, s. 41-54

Słowa kluczowe

cena gruntów rolnych zróżnicowanie regionalne Polska

Key words

price of agricultural land regional differentiation Poland

JEL Classification

R14 R52

Streszczenie

Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule była próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania cen gruntów ornych w Polsce w 2018 roku w aspekcie uwarunkowań przyrodniczo-ekonomicznych, wynikających zarówno z czynników charakteryzujących wielkość, strukturę i jakość gruntów, jak również poziomu rozwoju gospodarczego i potencjału rolniczego poszczególnych województw. W badaniach zastosowano analizę jakościową i ilościową danych statystycznych GUS. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły zróżnicowanie regionalne uwarunkowań przyrodniczo-ekonomicznych oraz poziomu cen i czynszów dzierżawnych na rynku gruntów rolnych w Polsce. Wśród zmiennych wyjaśniających zróżnicowanie cen gruntów znalazły się wskaźniki charakteryzujące jakość zasobu gruntów rolnych, ich dochodowość oraz potencjał rolniczy danego regionu.

Abstract

The aim of the research presented in this article was an attempt to explain the regional differentiation of arable land prices in 2018 in terms of natural and economic conditions, resulting both from factors characterizing the size, structure and quality of land, as well as the level of economic development and agricultural potential of individual voivodeships. The research used qualitative and quantitative analysis of Polish Statistical Office data. The results of the analysis carried out confirmed the regional differentiation of natural and economic conditions as well as the level of prices and rents on the agricultural land market in Poland. The variables explaining the differentiation in land prices include indicators characterizing the quality of the agricultural land resource, its profitability and the agricultural potential of a given region.