Przekształcenia własnościowe w nowych krajach związkowych Niemiec w latach 1990-2005

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Przekształcenia własnościowe w nowych krajach związkowych Niemiec w latach 1990-2005
PROCESSIONAL TRANSFORMATION IN NEW UNION COUNTRIES OF GERMANY IN THE PERIOD 1990-2005
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 110-120

Słowa kluczowe

przekształcenia własnościowe struktura gospodarstw struktura użytkowania ziemi formy prawne gospodarstw

Key words

processional transformation agrarian structure land use structure legal forms of agricultural holdings

Streszczenie

W artykule omówiono podstawy prawne i proces przekształceń własnościowych w rolnictwie w Nowych Krajach Związkowych Niemiec. W rezultacie tych procesów powstały nowe formy prawne przedsiębiorstw. W miejsce spółdzielni produkcyjnych i gospodarstw państwowych, które były formą dominującą powstały gospodarstwa rodzinne, spółki cywilne i jednostki z osobowością prawną, takie jak: spółdzielnie rolnicze i spółki z o.o. W wyniku procesów dostosowawczych zwiększył się udział gospodarstw rodzinnych i spółek osobowych w użytkowaniu ziemi, kosztem jednostek z osobowości ą prawną.

Abstract

The paper describes the legal bases and the process of processional transformation in agriculture in New Union Countries of Germany. Those processes result in the changes of the legal forms of enterprises. In the meantime emerged new forms – family farms, civil companies and units with legal personality (i.e. limited companies and cooperatives) and these new forms have substituted predominating forms – productive cooperatives and state farms. Due to those adjustments, during analyzed period, participation in use of land boosts in family farms and personal companies, while in legal entities has fallen off.