Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Agata Malak-Rawlikowska

Malak-Rawlikowska, Agata; ORCID: 0000-0002-1484-0989
Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
THE MILK QUOTA SYSTEM AND ITS EFFECTS ON EXAMPLE OF THE CHOSEN EUROPEAN UNION COUNTRIES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 25-36

Słowa kluczowe

kwoty mleczne skutki kwotowania produkcji mleka wpływ kwotowania na zmiany strukturalne ceny skupu mleka

Key words

milk quotas effects of milk supply limits dairy quota impact on structural change milk purchase prices

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono problem oddziaływania systemu kwot mlecznych na zmiany w strukturze produkcji mleka, proces koncentracji, a także na poziom cen skupu w Unii Europejskiej. Stwierdzono, że wprowadzenie systemu kwot mlecznych istotnie spowolniło zmiany w strukturze gospodarstw oraz tempo koncentrowania się produkcji mleka. Siła oddziaływania limitów sprzedaży mleka zależy m in. od zasad zarządzania systemem kwot w poszczególnych krajach członkowskich oraz szczególnie w pierwszych latach kwotowania, od wielkości ograniczenia produkcji mleka przez kwoty. Ponadto stwierdzono, że administracyjne ograniczenie podaży mleka na rynku spowodowało wzrost cen skupu mleka oraz zerwanie zależności ich wzrostu od poziomu ceny kierunkowej oraz kosztów produkcji, co charakterystyczne było w okresie poprzedzającym wprowadzenie systemu kwot w UE.

Abstract

The problem of the milk quota system influencing on the EU dairy market has been analysed in that article. Especially changes in the milk production structure, rate of the concentration process and a level of the milk prices has been taken into account. As it was concluded, milk quotas, limiting the market milk deliveries and creating barriers for the farm development, significantly affected farm structural changes and slowed down foregoing rate of the concentration process in the researched countries. The effects caused by the milk quotas depend strongly on the particular rules of the system management, especially in the beginning years, on the milk production cut caused by the introduced limits. It was concluded also that milk quota system implemented in 1984 was one of the most important factors supporting growth of the milk prices until 1989 and sustaining them on the rather stable level after intervention reforms in 1988/89 and Mac Sharry Reforms in 1992. Milk quotas had broken down very significantly and there was a strong positive correlation (until 1984) between an increase of the target price of milk and the milk purchase price but also between milk price and dairy production costs.