Polskie duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich

Małgorzata Karolewska

Karolewska, Małgorzata
Polskie duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich
LARGE POLISH FARMS SPECIALIZED IN MILK PRODUCTION IN COMPARISON WITH THE EU FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 57-66

Słowa kluczowe

produkcja mleka koszty produkcji mleka Unia Europejska polskie duże gospodarstwa mleczne

Key words

milk production cost of milk production European Union big polish dairy farms

Streszczenie

W opracowaniu dokonano oceny dużych polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich. Do obliczeń wykorzystano model EDF, służący do porównań wyników ekonomicznych gospodarstw biorących udział w analizach sporządzanych na potrzeby Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Badaniami objęto gospodarstwa mleczne o liczbie krów powyżej 150 z wybranych krajów Europy. Na bazie danych EDF dokonano także analizy mocnych i słabych stron trzech polskich gospodarstw mlecznych PL-18, PL-60, PL-20 z liczbą krów odpowiednio 501, 900, 1770. Przeprowadzona analiza wskazuje na dobrą pozycję konkurencyjną dużych polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, głównie dzięki niskim kosztom produkcji, rosnącej cenie mleka, a także wysokiemu poziomowi dochodu uzyskanego z prowadzenia tej działalności.

Abstract

The aim of this article is estimation of large polish farms specialized in milk production in comparison with the selected EU farms. The estimation prepared on the basis of EDF (European Dairy Farmers) model, which compare economic results of European farms within the EDF. In the article the results of the research of large (over 150 cows) farms from the EU. On the basis on EDF data the analysis of Strong and Weak Points of 3 big polish dairy farms was prepared. The results of the analysis showed a good condition of polish large dairy farms due to the low cost of milk production, rising milk price and relatively high income.