Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw wielkoobszarowych produkujących mleko w latach 1995-2002

Anna Grontkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych
Grontkowska, Anna; ORCID: 0000-0002-7286-8496 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych)
Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw wielkoobszarowych produkujących mleko w latach 1995-2002
THE CHANGES OF the ECONOMIC SITUATION IN LARGE SCALE DAIRY FARMS IN THE PERIOD 1995-2002
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 67-73

Słowa kluczowe

produkcja mleka gospodarstwo wielkoobszarowe

Key words

milk production large farms

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw wielkoobszarowych produkujących mleko w latach 1995-2002 w zależności od formy organizacyjno-prawnej. Z badań wynika, że ich liczba zmniejszała się. Z produkcji mleka wycofywały się przede wszystkim jednostki o mniejszej powierzchni użytków rolnych. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej badane jednostki zwiększały liczbę krów w stadzie oraz wielkość produkcji mleka, zarówno na gospodarstwo, jak i od jednej krowy. Zanotowano zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi formami organizacyjno-prawnymi w zakresie wydajności pracy: najniższą charakteryzowały się jednostki pozostające własnością Skarbu Państwa, za. najwyższą . sprywatyzowane lub sprywatyzowane w zakresie zarządzania (dzierżawa).

Abstract

This article presents THE changes of the economic situations in the large scale dairy farms depending on their legal forms in the period 1995-2002. It was noted that a number of dairy farms decreased year by year just as in Polish agriculture as a whole. Mainly the smaller farms gave up the production. In all analyzed groups of the farms increase of herd size and milking yield were observed. Above factors result in milk production increase on farms researched. A significant difference was ascertained in the work efficiency, the lowest one was observed in State owned farms, the highest one in private and rented farms.