Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce
A CHANGE OF THE MILK PRODUCTION IN POLAND
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 7-14

Słowa kluczowe

produkcja towarowa gospodarstwa mleczne pogłowie krów produkcja mleka wydajność mleczna krów zróżnicowanie regionalne

Key words

market production dairy farms stock of cows production of milk milk yield regional disparity

Streszczenie

W pracy przedstawiono zmiany w strukturze towarowej produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, zmiany w pogłowiu krów mlecznych, w poziomie produkcji mleka i w skupie. Stwierdzono znaczny spadek pogłowia krów w latach 1990-2005 aż o 43,2%, spadek produkcji mleka o 24,5%, przy jednoczesnym wzroście wydajności mlecznej krów o 33%. Stwierdzono także znaczne zróżnicowanie terytorialne pogłowia krów i produkcji mleka. Ponad 50% produkcji mleka skoncentrowane jest w czterech województwach: podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim.

Abstract

The paper presents a change at market production in agriculture, including animal production, changes in herd size , level of the milk production and sales. Considerable decrease of herd size in 1990 . 2005, about 43,2% has been recorded, however decrease of milk production was 24,5% and simultaneous growth of milk yield about 33%. Considerable territorial disparity herd size and the milk production, has been observed i meanwhile. Over 50% milk production is concentrate in four provinces: podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lodzkie.