Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka

Andrzej Parzonko

Parzonko, Andrzej; ORCID: 0000-0003-0244-1996
Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka
THE POSSIBILITIES AND ECONOMICAL EXPLANATIONS FOR DEVELOPMENT OF DAIRY DIRECTED FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 83-91

Słowa kluczowe

ekonomika produkcji mleka skala produkcji koszty produkcji dochód z gospodarstwa inwestycje

Key words

milk production economics production scale farm profit

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono możliwości i ekonomiczne uzasadnienie rozwoju gospodarstw ukierunkowanych na chów bydła mlecznego, sprzedających rocznie 28 tysięcy litrów mleka z gospodarstwa. Przyjęty poziom sprzedaży był zbliżony do przeciętnych dostaw mleka z polskich gospodarstw do zakładów mleczarskich w roku kwotowym 2004/2005. Z dokonanej analizy wynika, że produkcja mleka na tym poziomie przynosiła tylko minimalne dochody. Uwzględniając dodatkowo koszty zaangażowania własnych czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) okazuje się, że analizowana działalność wiązała się z wysoką stratą. Inwestycje pozwalające na zwiększenie skali produkcji, finansowane kredytem preferencyjnym, prowadzą do zachwiania płynności finansowej. Analizowane gospodarstwa mają niewielkie szanse rozwoju w chowie bydła mlecznego. Muszą szukać dochodów poza gospodarstwem.

Abstract

In the article there were presented possibilities and economical explanations for development of the dairy directed farms, delivering yearly 28 thousands liters of milk. Mentioned milk sales level per farm represents average farm deliveries to the dairy purchasers within the milk quota year 2004/2005. Basing on the results it may be concluded that milk production at the abovementioned level is slightly profitable. Taking into consideration additionally costs of the owned production factors (land, capital and labour) it occurs that this production scale generates large looses. Investments in an increase of the production scale, financed by the preferential credits, lead to fluency problems. Therefore it may be predicted that those farms doesn’t have much chances for development in direction of milk production. Hence they must rather search for an additional income outside the farm.