Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian

Michał Pietrzak, Piotr Szajner

Pietrzak, Michał; ORCID: 0000-0002-0418-3436
Szajner, Piotr; ORCID: 0000-0002-4786-1962
Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian
DAIRY PROCESSING, TRADE AND MILK CONSUMPTION IN POLAND IN THE YEARS 2003-2005 AND PREDICTED CHANGES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 92-101

Słowa kluczowe

przetwórstwo mleka handel mlekiem i produktami mlecznymi spożycie mleka i produktów mlecznych

Key words

dairy processing dairy trade milk and milk products consumption

Streszczenie

W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy przetwórstwa oraz handlu i spożycia mleka i produktów mlecznych. W latach 2003-2005 polskie mleczarstwo rozwijało się dynamicznie, postępowały przemiany strukturalne w przetwórstwie i handlu, nastąpił skokowy wzrost eksportu, zwłaszcza do UE, kontynuowany był spadkowy trend spożycia mleka i przetworów. W przyszłości należy spodziewać się stagnacji przerobu na poziomie ustalonym przez kwotę mleczną, kontynuacji przemian strukturalnych, ograniczania eksportu na rzecz stopniowo rosnącego popytu krajowego i w konsekwencji stopniowego zrównywania się wielkości importu z eksportem, być może nawet Polska stanie się importerem netto. Wyrównujące się ceny surowca w poszerzonej UE oraz niska wydajność pracy wskazują na potrzebę redukcji przerostów zatrudnienia w celu utrzymania konkurencyjności polskiego mleczarstwa.

Abstract

The paper presents the current state and prospects of a dairy processing, trade and milk consumption in Poland. In the period 2003-2005 there were observed following features: fast growth of Polish dairy sector, structural changes in dairy processing and trade, soar of export and decline of consumption. In the future there could be predicted stagnation of the scope of milk processed, further structural changes, decline of export according to the gradual increase of domestic demand. Polish dairy competitive advantage based on cheap raw milk is gradually going away. Law labour efficiency suggests, that labour reduction is needed for the industry to be still competitive in the future.