Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych

Alicja Stolarska

Stolarska, Alicja; ORCID: 0000-0002-9546-8292
Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych
Non-agricultural activity of rural families
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 106-114

Słowa kluczowe

działalność nierolnicza gospodarstwo rolne rozwój

Key words

non-agricultural activity farm development

Streszczenie

W opracowaniu scharakteryzowano nierolniczą działalność gospodarczą prowadzoną przez rodziny rolnicze w latach 1996-2000. Zidentyfikowano jej formy i rodzaje, czynniki wpływające na podejmowanie tejże działalności oraz możliwości dalszego jej rozwoju. Wskazano zmiany poziomu intensywności produkcji oraz organizacji w badanych gospodarstwach. Pokazano znaczenie działalności nierolniczej w dochodach rolników indywidualnych, a także bariery jej rozwoju.

Abstract

The paper describes non-agriculture activity of the family farms in period 1996-2000. It includes the identification forms of the non-agriculture activity, factors affecting decision to start in and its future development possibilities. The analysis presents changes of the intensity production level and the intensity organization in farms. Influence of the non-agriculture activity on income level of farmers and development barriers were also pointed.