Koszty stałe w przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1999-2003

Joanna Bereżnicka, Justyna Franc-Dąbrowska

Bereżnicka, Joanna; ORCID: 0000-0002-0316-6693
Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Koszty stałe w przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1999-2003
Costs in agricultural enterprises in the 1999-2003
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 115-120

Słowa kluczowe

koszty stałe przedsiębiorstwa rolnicze

Key words

current costs agricultural enterprise

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wartość i strukturę kosztów w grupie przedsiębiorstw rolniczych o różnych formach prawnych i własnościowych w latach 1999-2003. Źródłem poprawy wyników finansowych powinny być ograniczenia kosztów w większym stopniu, niż zwiększanie przychodów. Stwierdzono, że nie udało się ograniczać kosztów w badanym okresie, a jedynie osoby fizyczne dzierżawiące przedsiębiorstwa zmniejszały ich poziom.

Abstract

This article is about costs values and their structure in a group of agricultural enterprises of different legal and capital structures in the years 1999-2003. It has been found out that cost cutting has bigger impact on entities financial results then increase of revenues. Although it was difficult keep costs down the entrepreneurs decreased them over on the studied period.